top of page

CLEAN

High-definition colonoscopy

תהליך המחקר על המוצר כלל תצפיות על הליכים דומים בבית החולים בילינסון, ראיון עם האחות הראשית במחלקה ועם רופא.

 

מתוך אלו נבנו תרחישי שימוש שונים המשקפים הן הליך רגיל, והן סיטואציות חריגות ומקרי קיצון.

 

הבנת ההליך והערכת הסיכונים הכרוכים בו, תרמו להמשך פיתוח המוצר.

 

כאשר ניגשנו לבחירת השפה העיצובית שתמתג ותמצב את המוצר בשוק, בחרנו ללכת על מוצר המשדר ניקיון ביחד עם סקסיות.

התוצר הסופי נראה רפואי, מקצועי ואלגנטי.

 

המוצר מורכב משני חלקים השומרים על דומות מבחינת הצורניות ומבחינת הצבעוניות.

bottom of page