top of page

Spine surgery instrumentation

בעיצוב מכשור רפואי, ממשק המשתמש הינו פרט חשוב ומהותי בתהליך, בפרויקט זה, נדרשתי ליצור מודל ניווט חכם אשר יקל על הצוות הרפואי וימנע תאונות הנגרמות משימוש ליקוי.

 

הכלים השונים סודרו במגשים על פי מהלך העבודה בשעת ניתוח.

 

חלקי המערכת השונים קודדו באמצעות צבע על מנת להבדיל בקלות בין מידות שונות.

 

סידור בקומות, מבטיח שלא ייעשה שימוש בכלי  מסוים ללא הכלי התומך שלו.

 

 

 

 

 

bottom of page